ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Ventas

Departamento de Pre-venta

 Soporte

Asistencia técnica/Solución a problemas de Servicio

 Pagos

Departamento de Confirmaciones de Pago

 Facturación

Departamento de contabilidad y facturación

 Depto Abuso

Departamento que se encarga de abusos y al uso del servicio de Alojamiento web, phishing, envio de spam, etc